Podmienky prenájmu

Minimálny vek vodiča a potrebné doklady

Minimálny vek vodiča je 22 rokov a platný VP skupiny B aspoň 1 rok,  platný občiansky preukaz.

Rezervácia

Kedykoľvek, pokiaľ je vozidlo k dispozícii, môžete si ho prebrať v ten istý deň.

Právnická osoba

kópia výpisu z obchodného registra, platný OP a VP osoby, ktorá bude auto používať, zmluvu o prenájme podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním poverená osoba

Platobné podmienky

K záväznej rezervácii je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu a uhradiť 50% z celkovej ceny prenájmu. Najneskôr 30 dní pred dátumom začiatku prenájmu nájomca zaplatí zostatok sumy, ktorá bola dohodnutá.

V cene prenájmu je zahrnuté

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (PZP), havarijné poistenie so spoluúčasťou pri nehode zavinenej nájomcom 5 % a min 200,- EUR, dialničná známka SK.

Cena prenájmu nezahŕňa

Pohonné hmoty, náplne a kvapaliny, ktoré je počas použitia vozidla nutné dopĺňať: napr. voda do ostrekovačov, voda do chladiča/chladiaca kvapalina, olej do motora. Vozidlo je pred začatím prenájmu skontrolované, náplne sú doplnené.

Zahraničie

možnosť použiť auto len v rámci EU

Doplnky do auta za príplatok

reťaze,  autochladnička

Vratný depozit

500,- EUR sa uhrádza v hotovosti pri preberaní vozidla

Tankovanie

Vozidlo prenajímame s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok 2 €/l. Tento poplatok zohľadňuje aj manipulačné náklady na dotankovanie.

Denná sadzba

Dennou sadzbou sa rozumie kalendárny deň zapožičania vozidla, prípadne podľa dohody. Za prekročenie doby nájmu o viac ako 1 hod je účtovaná odplata podľa Všeobecných obchodných podmienok min. denná sadzba.

Odstúpenie od zmluvy

Prenajímateľ má právo odmietnuť uzavretie nájomnej zmluvy, ak nájomca nezaplatil stanovené nájomné poplatky v súlade s nájomnou zmluvou a požadovať od nájomcu zaplatenie pokuty za zrušenie zmluvy. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy bez kompenzácie v prípade, ak vozidlo nebolo vrátené predchádzajúcim nájomcom v náležitom stave či dohodnutom čase (napríklad z dôvodu nehody, poškodenia, defektu a pod.) a on nemá možnosť poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo s adekvátnymi parametrami. V tomto prípade bude preddavková platba aj kaucia vrátená nájomcovi v plnej výške. Nájomca má nárok zrušiť nájomnú zmluvu bez udania dôvodu; v tomto prípade ale je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za odstúpenie od nájomnej zmluvy. Odstúpenie od nájomnej zmluvy by malo byť uskutočnené písomnou formou. Nájomná zmluva je považovaná za zrušenú v deň doručenia prenajímateľovi ľubovoľne koncipovaného dokumentu podpísaného nájomcom (v písomnom origináli alebo e-mailom), kde je obsiahnuté jednostranné vyjadrenie jeho odstúpenia od nájomnej zmluvy. Tento dátum bude chápaný ako východiskový bod k výpočtu výšky penalizácie za odstúpenie od nájomnej zmluvy.

Ak nájomca odstúpi od nájomnej zmluvy 89 – 30 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia vozidla, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 30% dohodnutého nájmu

Ak nájomca odstúpi od nájomnej zmluvy 29 – 10 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia vozidla, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 50% dohodnutého nájmu

Ak nájomca odstúpi od nájomnej zmluvy 9 – 1 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia vozidla, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 75% dohodnutého nájmu

Vrátenie vozidla

Vozidlo musí byť vrátené čisté, s prihliadnutím k obvyklému opotrebovaniu. Napríklad: bez trhlín, škrabancov, špinavých škvŕn, nesmú v ňom zostať odpadky. Vo vozidlách je prísny zákaz FAJČIŤ ! Pokiaľ sa tak nestane, bude účtovaný poplatok za umytie a vyčistenie vozidla, ktorý posúdime individuálne. Vozidlo je nájomca povinný vrátiť s takým obsahom pohonných hmôt v nádrži, s akým bolo vozidlo prevzaté v okamžiku výpožičky.

Poplatok za neprimerane znečistené vozidlo je od 50 €. Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je od 250 € (podľa typu vozidla). Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 450 €. Poplatok za fajčenie vo vozidle 70 €. Poplatok za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je 50€. Ceny sú uvedené bez DPH.