Podmienky prenájmu

Minimálny vek vodiča a potrebné doklady

Minimálny vek vodiča je 21 rokov a platný VP skupiny B aspoň 1 rok, ak bol VP vydaný mimo územia EÚ, treba predložiť medzinárodný VP, platný občiansky preukaz, v prípade cesty do krajiny mimo EÚ aj platný cestovný pas.

Rezervácia

Kedykoľvek, pokiaľ je vozidlo k dispozícii, môžete si ho prebrať v ten istý deň.

Právnická osoba

kópia výpisu z obchodného registra, platný OP a VP osoby, ktorá bude auto používať, zmluvu o prenájme podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním poverená osoba

Platobné podmienky

K záväznej rezervácii je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu a uhradiť 50% z celkovej ceny prenájmu. Najneskôr 30 dní pred dátumom začiatku prenájmu nájomca zaplatí zostatok sumy, ktorá bola dohodnutá.

V cene prenájmu je zahrnuté

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (PZP), havarijné poistenie so spoluúčasťou pri nehode zavinenej nájomcom 5 % a min 200,- EUR, dialničná známka SK.

Cena prenájmu nezahŕňa

Pohonné hmoty, náplne a kvapaliny, ktoré je počas použitia vozidla nutné dopĺňať: napr. voda do ostrekovačov, voda do chladiča/chladiaca kvapalina, olej do motora. Vozidlo je pred začatím prenájmu skontrolované, náplne sú doplnené.

Zahraničie

možnosť použiť auto len v rámci EU

Doplnky do auta za príplatok

reťaze, autosedačka, autochladnička

Vratný depozit

500,- EUR sa uhrádza v hotovosti pri preberaní vozidla

Tankovanie

Vozidlo prenajímame s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok 2 €/l. Tento poplatok zohľadňuje aj manipulačné náklady na dotankovanie.

Denná sadzba

Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od požičania vozidla. Za prekročenie doby nájmu o viac ako 1 hod je účtovaná odplata podľa Všeobecných obchodných podmienok min. denná sadzba vo výške 72 eur.

Odstúpenie od zmluvy

Prenajímateľ má právo odmietnuť uzavretie nájomnej zmluvy, ak nájomca nezaplatil stanovené nájomné poplatky v súlade s nájomnou zmluvou a požadovať od nájomcu zaplatenie pokuty za zrušenie zmluvy. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy bez kompenzácie v prípade, ak vozidlo nebolo vrátené predchádzajúcim nájomcom v náležitom stave či dohodnutom čase (napríklad z dôvodu nehody, poškodenia, defektu a pod.) a on nemá možnosť poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo s adekvátnymi parametrami. V tomto prípade bude preddavková platba aj kaucia vrátená nájomcovi v plnej výške. Nájomca má nárok zrušiť nájomnú zmluvu bez udania dôvodu; v tomto prípade ale je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za odstúpenie od nájomnej zmluvy. Odstúpenie od nájomnej zmluvy by malo byť uskutočnené písomnou formou. Nájomná zmluva je považovaná za zrušenú v deň doručenia prenajímateľovi ľubovoľne koncipovaného dokumentu podpísaného nájomcom (v písomnom origináli alebo e-mailom), kde je obsiahnuté jednostranné vyjadrenie jeho odstúpenia od nájomnej zmluvy. Tento dátum bude chápaný ako východiskový bod k výpočtu výšky penalizácie za odstúpenie od nájomnej zmluvy.

Ak nájomca odstúpi od nájomnej zmluvy 89 – 30 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia vozidla, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 30% dohodnutého nájmu

Ak nájomca odstúpi od nájomnej zmluvy 29 – 10 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia vozidla, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 50% dohodnutého nájmu

Ak nájomca odstúpi od nájomnej zmluvy 9 – 1 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia vozidla, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 75% dohodnutého nájmu

Vrátenie vozidla

Vozidlo musí byť vrátené čisté, s prihliadnutím k obvyklému opotrebovaniu. Napríklad: bez trhlín, škrabancov, špinavých škvŕn, nesmú v ňom zostať odpadky. Vo vozidlách je prísny zákaz FAJČIŤ ! Pokiaľ sa tak nestane, bude účtovaný poplatok za umytie a vyčistenie vozidla, ktorý posúdime individuálne. Vozidlo je nájomca povinný vrátiť s takým obsahom pohonných hmôt v nádrži, s akým bolo vozidlo prevzaté v okamžiku výpožičky.

Poplatok za neprimerane znečistené vozidlo je od 50 €. Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je od 300 € (podľa typu vozidla). Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 500 €. Poplatok za fajčenie vo vozidle 75€. Poplatok za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je 50€. Ceny sú uvedené s DPH.